Members

Staff

Associate Professor

Students

Master Course Students (M2)

  • Eishi KOIKE
  • Tsuyoshi YOSHIDA

Master Course Students (M1)

  • Takuya AOKI
  • Shohei KANAYA
  • Ryosuke SHIODA

Undergraduate Students

  • Junpei NIKI
  • Hiroyuki TAKAHASHI
  • Tatsuya MARUI
  • Shunsuke MIYASHITA
  • Hideki WATANABE